Услуги

Адвокат Николина Деспотова извършва:

Руский English

• Онлайн регистрация и пререгистрация в Търговския регистър (с електронен подпис)
• изготвяне на проекто-документации по ЗОП (Закон за обществените поръчки), НВМОП (Наредба за възлагане на малки обществени поръчки) и консултации във връзка с подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и участие в комисии като консултант;
• консултации и процесуално представителство по бракоразводни процеси, дела за издръжка, бащинство, включително изготвяне на брачни договори, искови молби, становища, декларации и други по СК (Семеен кодекс);
• посредническа дейност като медиатор по извънсъдебно разрешаване на спорове (медиация);
• посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти, включително и участие в преговори;
• абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, кооперации, фирми на ЕТ;
• представителство и процесуална защита, включително и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни спорове/дела;
• изготвяне на проекто-нотариални актове и консултации във връзка с всякакви сделки с недвижими имоти;
• изготвяне на предварителни и окончателни граждански договори;
• учредяване, всякакви промени, включително вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества фирми на ЕТ и регистрация в Агенцията по вписванията, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
• изготвяне и вписване на обезпечения по бъдещи искове и текущи дела и ипотеки;
• изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им.
• консултиране с експертен опит по юридическо обслужване и административна координация на европейски проекти

Адвокат Николина Деспотова предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области:

• Гражданско право и процес,
• Семейно и наследствено право,
• Сделки с недвижими имоти,
• Административно право и процес,
• Облигационно право,
• Вещно право,
• Наказателно право и процес,
• Търговско право.

Адвокатският хонорар се определя по договаряне с клиента, като размерът е съобразен с изискванията на Наредба № 1 на ВАС (Висш адвокатски съвет).


2018© Адвокат Николина Деспотова. Всички права запазени. • web: Idea STUDIO30166 посещения • webmail